St. Thomas Day Lecture: Rev. Thomas Joseph White, O.P.